Anvendelsesvilkår

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Vilkår for bruk

Generelle vilkår for bruk av nettstedet

Ansvar for generell informasjon og produktinformasjon

Dette nettstedet har som formål å gi generell informasjon om B. Braun, dets produkter og tjenester. Nettstedet har ikke som formål å gi spesialistråd eller instruksjoner angående produktene og tjenestene som selges av B. Braun. Kontakt B. Braun direkte for henvendelser knyttet til våre produkter og tjenester.
Disse nettstedene inneholder produktinformasjon som er rettet mot en bred målgruppe og kan inneholde produktinformasjon eller informasjon som ellers ikke er tilgjengelig eller gyldig i ditt land. Vær oppmerksom på at vi ikke påtar oss noe ansvar for tilgangen til slik informasjon som under visse omstendigheter ikke er i samsvar med de respektive gyldige lovbestemmelser, forskrifter, registreringer eller skikker i ditt land.
Vi anstrenger oss for å holde informasjonen presis, oppdatert og tilgjengelig for deg. Likevel påtar vi oss ikke noe ansvar for informasjonens fullstendighet, virkelighet og nøyaktighet. Ansvaret for direkte eller indirekte skader av en immateriell eller håndgripelig art er ekskludert. Bruken utføres utelukkende på brukerens egen risiko, med mindre den unøyaktige informasjonen ble registrert forsettlig eller grovt uaktsomt.

Immaterielle rettigheter

Alle bilder og informasjon på disse nettstedene er, for så vidt de er i stand til å reprodusere, kopibeskyttet eller av andre industrielle eiendomsrettigheter. Alle produktnavn, skrevet med store bokstaver eller merket på annen måte på disse nettstedene, er varemerker for B. Braun Gruppen. Bruk og reproduksjon av denne informasjonen til kommersiell bruk er ikke tillatt uten forutgående skriftlig godkjenning av B. Braun.

Betingelser for bruk av My B. Braun (Extranet)

Følgende bruksbetingelser skal gjelde for brukere av nettstedet som er logget inn:

1. Omfang

Følgende bruksbetingelser vil gjelde for din bruk av My B. Braun-portalen for kunder (heretter: "My B. Braun") til B. Braun Melsungen AG (heretter: "B. Braun"):
Ved å godta bruksbetingelsene ved første innloggingen til My B. Braun, inngår du en bruksavtale med B. Braun og godtar følgende bruksbetingelser for bruk av My B. Braun. Avvikende vilkår for brukeren som er i strid med de generelle bruksvilkårene, skal ikke gjelde.
B. Brauns respektive nåværende autoriserte representanter og deres kontaktadresser finner du i imprint til My B. Braun.

2. Viktige trekk ved My B. Braun

B. Braun-gruppen (B. Braun-gruppen inkluderer alle selskaper som direkte eller indirekte er tilknyttet hverandre gjennom størstedelen av aksjene eller stemmerettene, heretter "B. Braun Gruppen") gir informasjon, søknader og dokumenter som en tjeneste til deg som bruker av My B. Braun, samt en mulighet til å kontakte ansatte hos B. Braun direkte.
De viktigste funksjonene i My B. Braun
1. My B. Braun leverer digital informasjon og dokumenter relatert til produkter, terapifelt og generelle tjenester fra B. Braun Gruppen.
2. My B. Braun lar deg kommunisere direkte med B. Braun-ansatte.
3. Ingen brukeravgift belastes. B. Braun forbeholder seg retten til å plassere annonser, inkludert bannerannonser, i My B. Braun.
Tilgangen til My B. Braun er utelukkende tillatt for personer over 18 år med juridisk kapasitet. Din bruk av online-tjenester blir bekreftet med et brukernavn og tilhørende passord, som du selv oppgir under registreringen.

3. Kontraktsinngåelse og tjenester

3.1 Kontraktsinngåelse

Kontrakten for bruk av My B. Braun og de deretter tilbudte applikasjoner og informasjon skal inngås med din registrering hos My B. Braun og aksept av de siterte vilkårene for bruk og databeskyttelse.

3.2 Angrerett

Du har rett til å oppheve denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi grunn.
Frist for tilbakekall er fjorten dager fra dagen da kontrakten er inngått.
For å benytte din opphevingsrett må du informere oss (vennligst skriv inn den tilsvarende adressen) ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med vanlig post, faks eller e-post) om din beslutning om å oppheve denne kontrakten. Du kan bruke skjemaet for tilbakekall av eksemplar som er lagt inn her for dette formålet, som imidlertid ikke er obligatorisk.
For å overholde fristen om tilbakekalling er det tilstrekkelig at du sender varselet om benyttelse av tilbakekallingsretten før utløpet av fristen for tilbakekalling.
Konsekvenser av tilbakekallingen
Hvis du opphever denne kontrakten, må vi betale tilbake alle betalingene som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av merkostnadene som følger av at du har valgt en annen type levering enn den rimeligste standardlevering tilbudt av oss), uten forsinkelse og senest innen fjorten dager fra dagen, da varselet om tilbakekall av denne kontrakten er mottatt av oss. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke de samme betalingsmidlene som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; på ingen måte vil det bli belastet deg på grunn av denne tilbakebetalingen.
Eksempel på tilbakekallingsskjema:
(Hvis du planlegger å oppheve kontrakten, vennligst fyll ut skjemaet og returner det.)
-
Til [navnet, adressen og eventuelt faksnummeret og e-postadressen til gründeren skal legges inn av gründeren her]:
-
Jeg / vi (*) opphever herved kontrakten som er inngått av meg / oss (*) om kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*)
-
Bestilt på (*) / mottatt den (*)
-
Navn på forbruker
-
Forbrukerens adresse
-
Underskrift av forbruker(e) (kun med varsel på papir)
-
Dato
(*) Vennligst slett det som ikke er aktuelt.

3.3 Identifisering, registrering og tilgang til My B. Braun

Bruken av tjenestetilbudet krever forhåndsregistrering av brukeren hos My B. Braun og aksept av vilkårene for bruk, samt tildeling av et personlig passord.
Brukeren bekrefter i tillegg at detaljene som er oppgitt av vedkommende i brukerprofilen, spesielt angående for- og etternavn, adresse, firma og e-postadresse, er sanne og riktige. Brukeren er forpliktet til å rapportere enhver endring i hans eller hennes detaljer uten forsinkelse.
Retten til å bruke tjenestene via My B. Braun vil slutte automatisk i tilfelle brudd på vilkårene for bruk, eller i tilfelle B. Braun trekker tilbake bruken etter eget skjønn. Nevnte tilbaketrekning kan skje uten å oppgi noen grunner.

3.4 Bruk av tilgangsdata, tilgang til My B. Braun

Tilgangsdataene blir utelukkende bestemt for personlig bruk av den aktuelle brukeren. Brukeren kan ikke videresende dataene, spesielt ikke passordet sitt, til tredjepart, inkludert familiemedlemmer eller kolleger. Brukeren er forpliktet til alltid å opprettholde hemmelighold angående tilgangsdataene, spesielt passordet, og for å forhindre uautorisert bruk av My B. Braun av tredjepart. Hvis brukeren blir klar over eller bare mistenker misbruk av tilgangsdataene, må han eller hun informere B. Braun uten forsinkelse. Ved misbruk eller mistanke om misbruk, har B. Braun rett til å øyeblikkelig sperre tilgangen til My B. Braun. Brukeren er ansvarlig for alle konsekvenser av bruk av tredjepart, for så vidt han eller hun er ansvarlig for misbruk av tilgangsdata. Brukeren er spesielt ansvarlig for misbruk allerede hvis han eller hun også bare aktiverte uautorisert bruk av tilgangsdataene på grunn av uaktsomhet. Ansvaret skal bare avsluttes når brukeren informerer B. Braun skriftlig (se imprint for kontaktinformasjon) om den uautoriserte bruken og har endret passordet sitt om nødvendig.

3.5 Slutt og tilbaketrekking av tilgangstillatelsen

B. Braun forbeholder seg retten til midlertidig eller permanent å blokkere brukerens tilgangsdata i tilfelle brudd på disse bruksvilkårene, spesielt på grunn av falske detaljer i brukerprofilen, uautorisert videresending av tilgangsdata, spesielt passord og / eller misbruk av My B. Braun, uten å spesifisere årsaker og / eller til slutt trekke brukerens tilgang med øyeblikkelig virkning eller med en passende varsel og for å avslutte kontraktsforholdet ekstraordinært og uten varsel.

3.6 Tjenester, e-posttjenester
3.6.1 Tilgang til informasjon

Etter vellykket identifikasjon og registrering vil brukeren få tilgang av My B. Braun til diverse informasjon, dokumenter og applikasjoner.

3.6.2 E-postmeldinger

Gratis e-postmeldinger vil bli tilbudt brukeren av My B. Braun. Brukeren må spesifisere en e-postadresse som bare brukes av ham eller henne eller en e-postadresse som er tilordnet for hans eller hennes eneste bruk for mottak av disse e-postene. Det er ikke tillatt å spesifisere andre e-postadresser, spesielt tredjeparter.
En respektive deaktivering vil bli gjort tilgjengelig for å avbryte e-posttjenestene. I tilfelle tekniske eller andre problemer, er teknisk support med deaktiveringen tilgjengelig for brukerne under adressen mybbraun@bbraun.com.

4. Ytterligere bestemmelser om bruken av My B. Braun

4.1 Konfidensialitet av tilgangsdata

Dine tilgangsdata er utelukkende ment for personlig bruk av tilbudet, og du skal behandle dem konfidensielt.

4.2 Formål med bruk

Hensikten med bruk eller deltakelse i de diverse foraene samt ytterligere tjenester er begrenset til utveksling av meninger og erfaringer med ansatte hos B. Braun eller, innen individuelle brukergrupper, med andre registrerte brukere.

4.3 Online plassering av materialer av brukeren

Spesielt innenfor rammen av deltakelsen i fora eller felles prosjektrom har kundene muligheten til å laste opp eget materiale (f.eks. Fotografier, tekster osv.) i My B. Braun. Kundene er alene ansvarlig for innholdet i disse materialene. Kundene skadesløsgjører B. Braun og dets ansatte fra ethvert krav fra tredjepart, særlig krav som følge av brudd på opphavsrett, registrerte designrettigheter, varemerkerettigheter og / eller personlige rettigheter i forbindelse med deres materiale. Kundene forsikrer videre at innholdet i materialet ikke er ulovlig og spesielt ikke bryter noen straffelov. B. Braun forbeholder seg retten til å avbryte den elektroniske plasseringen av materialet ditt eller fjerne materialer som allerede er gjort tilgjengelig på nettet hvis det er mistanke om brudd på rettigheter eller tredjeparter eller et brudd på lovbestemmelser, særlig straffelov, og ikke er forpliktet overfor kundene å inspisere materialet for slike brudd eller på annen måte.
Uavhengig av de nevnte bestemmelsene, forbeholder B. Braun seg retten til å slette materialene dine etter utløpet av en rimelig frist som fastsettes av B. Braun.

5. Opphavsrett, lisens og varemerkerettigheter

Utformingen av My B. Braun, så vel som teksten, bilder, grafikk, oppsett, lyder, animasjoner, videoer og databaser som finnes i dem, er beskyttet av henholdsvis opphavsrett underlagt andre lover som beskytter åndsverk. I det tilfelle annet ikke er identifisert, har B. Braun rett til nevnte rettigheter.
Tilbudet av My B. Braun kan ikke tolkes som å gi verken uttrykt eller underforstått, rettigheter ved lisens, inkludert, men ikke begrenset til, tittelen til en copyright, patent, varemerke eller annen eiendomsrett til B. Braun eller en tredjepart.

6. Backup

Brukeren er selv ansvarlig for å jevnlig sikre data og informasjon som er relevant for ham / henne mot tap, skade og endring på et teknisk nivå som er passende for betydningen av dataene.

7. Taushetsplikt

All informasjon gitt under eller i forbindelse med My B. Braun skal anses som B. Brauns eiendom. Brukeren skal ikke avsløre slik informasjon til tredjepart uten skriftlig samtykke fra B. Braun.
Brukeren skal beholde all fortrolig informasjon mottatt fra den andre parten under eller i forbindelse med denne avtalen strengt konfidensielt. Dette skal ikke gjelde for informasjon som blir tilgjengelig på annen måte eller i den grad avsløring er tillatt av den andre parten skriftlig. I alle fall skal forpliktelsene til denne taushetsplikten overleve oppsigelsen av denne avtalen.

8. Databeskyttelse; lagring

B. Braun lagrer disse bruksvilkårene og personopplysningene som er spesifisert i kundeprofilen for teknisk tildeling av dine kontaktpartnere i B. Braun-gruppen og den målgruppeorienterte tilveiebringelsen av informasjon. Ytterligere informasjon om håndtering av kundenes data kan hentes fra personvernreglene.

9. Ansvaret

B. Braun gjør alltid en innsats for å gjøre My B. Braun tilgjengelig uten avbrudd og for å muliggjøre feilfri overføringer. Dette kan imidlertid ikke garanteres blant annet på grunn av Internett-tilstanden. Tilgangen for kunder kan av og til avbrytes eller begrenses for å muliggjøre reparasjoner, vedlikehold eller introduksjon av nye fasiliteter eller tjenester. B. Braun prøver alltid å begrense hyppigheten og varigheten av hver av disse midlertidige avbruddene eller begrensningene.
Ansvaret til B. Braun av alle skader som følger av bruken av My B. Braun i henhold til denne avtalen eller av andre juridiske grunner, spesielt, men ikke utelukkende,

  • for nøyaktighet, presisjon, fullstendighet og virkelighet av innholdet på nettstedene eller publiserte dokumenter i My B. Braun
  • for bruk av dataene og dokumentene som er gjort tilgjengelig i My B. Braun for
  • friheten fra virus fra hele My B. Braun

er ekskludert.

Disse ansvarsbegrensningene skal spesielt gjelde, men ikke utelukkende for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader, spesielt for tapt fortjeneste eller tap av fordeler, inkludert på grunn av datatap eller andre forstyrrelser som oppstår som følge av bruken av tjenester i My B. Braun, på grunn av midlertidige begrensninger eller avbrudd i tilgangen til My B. Braun.
De nevnte ansvarsbegrensningene skal ikke gjelde i tilfelle forsettlig intensjon eller grov uaktsomhet, herunder med forsettlig hensikt fra B. Braun-representanter eller vikarierende agenter eller i tilfelle brudd på kardinal kontraktsforpliktelser. I det tilfelle B. Braun blir beskyldt for brudd på kardinal kontraktsmessige forpliktelser, er erstatningsansvaret begrenset til forutsigbare, typisk forekommende skader. Ansvar på grunn av straffeskade på liv, legemsbeskadigelse eller helserelatert skade og lovpålagt ansvar i henhold til den tyske produktansvarsloven forblir upåvirket.

10. Endring av vilkårene for bruk

B. Braun forbeholder seg retten til å endre vilkårene for bruk til enhver tid og uten å angi grunner. Endringene vil bli rapportert til My B. Braun-brukerne på My B. Braun. Brukeren må godta endringene i vilkårene for bruk. Hvis brukeren motsetter seg endringene, har hver part rett til å avslutte den aktuelle avtalen ved oppsigelse med øyeblikkelig virkning. Av denne grunn skal brukerens innvending sendes via et tekstskjema til B. Braun Gruppen (mybbraun@bbraun.com). I den grad brukeren verken har innvendt seg mot eller godkjent brukervilkårene innen 4 uker etter kjennskap, har B. Braun rett til å blokkere tilgangen til My B. Braun.
Muligheten for å endre vilkårene for bruk skal imidlertid ikke foreligge for endringer, som begrenser innholdet og omfanget av frivilligheten til B. Braun som eksisterer for den respektive bruker, til ulempe for brukeren, eller for innføring av nye forpliktelser for brukeren, som hittil ikke er fastsatt i vilkårene for bruk.

11. Vår kontaktinformasjon

Forlegger
B. Braun Medical AS
Kjernåsveien 13 B
3142 Vestskogen
Tlf.: 33 35 18 00
Faks: 85 23 30 75
E-post: kundeservice.no@bbraun.com

Styre
Anna-Maria Braun (styreleder)
Dr. Annette Beller
Dr. Meinrad Lugan
Caroll H. Neubauer, LL.M.
Dr. Joachim Schulz
Markus Strotmann
Representantskapets leder: professor Dr. Ludwig Georg Braun
Registrert hovedkontor: Melsungen
Registrert domstol: Fritzlar tingrett HRB 11 000
Merverdiavgiftsnummer
DE 113055856

Redaksjonskontor
B. Braun Melsungen AG
Staff department
Corporate Communications
Carl-Braun-Str. 1
34212 Melsungen
Telefon: +49 (0) 56 61 71-0
Faks: +49 (0) 56 61 71-35 69
E-post: info@bbraun.com, press@bbraun.com

12. Jurisdiksjon, lovvalg

Det eksklusive jurisdiksjonen for alle tvister om bruk av My B. Braun er Melsungen, hovedkvarteret for B. Braun-gruppen. Eksklusivt vil lovene i Forbundsrepublikken Tyskland gjelde.

13. Avsluttende bestemmelser

Enhver klausul, pakt eller bestemmelse i denne avtalen som blir funnet ugyldig eller ikke kan håndheves helt eller delvis av en eller annen grunn, skal anses erstattet av en slik gyldig og rettskraftig klausul, pakt eller bestemmelse hvis innhold er så nært som tillatt til innholdet i den ugyldige eller uhåndterbar klausul, pakt eller bestemmelse og skal ikke påvirke gyldigheten av denne avtalen.

Du kan skrive ut dette dokumentet ved å bruke den normale funksjonaliteten til Internett-tjenesteprogrammet ditt (= nettleser: for det meste "fil"> "skriv ut").